Historie našeho sdružení


Z leva Libor Martínek (předseda 1990-2005), z prava Karel Vejlupek (hospodář 1970-2005)
Z leva Libor Martínek (předseda 1990-2005), z prava Karel Vejlupek (hospodář 1970-2005)
Výřad z roku 1975
Výřad z roku 1975
Host, Pavel Březina, Bohuslav Nehybka (ředitel školy)
Host, Pavel Březina, Bohuslav Nehybka (ředitel školy)

Ze zpráv, které byly získány od dřívějších pamětníků, tehdejších členů mysliveckého spolku v Mikulovicích, je jeho založení datováno do období po roce 1923, kdy byla ustanovena myslivecká jednota, jejímž dalším pokračováním a završením byl rok 1930. V té době byly zřízeny zemské odbory myslivosti a okresní myslivecké spolky. Ve stejném roce byl založen myslivecký spolek v Mikulovicích. Prostřednictvím honebního zákona a stanov spolku, byla uvedena do života pravidla pro chov, lov a ochranu zvěře a položeny základy pro loveckou kynologii. Zakládajícími členy tehdejšího spolku byli pánnové Hynek Martínek, Antonín Ambrozek, Josef Balík a Josef Klouda. V této době byla myslivecká činnost členů spolku zaměřena především na chov a lov zajíce polního a hojně se vyskytující koroptve polní. V omezené míře byl loven i bažant divoký a ze spárkaté zvěře srnčí. Prase divoké a jelen se v honitbě nevyskytovali. Velkým zásahem do činnosti spolku byla léta 1939-1945, tj. období protektorátu, kdy byly všem členům odebrány lovecké zbraně a spolek zrušen. Činnost obnovil spolek v květnu 1945 a pokračoval za nové legislativy do roku 1970. Výraznou osobností spolku byl v té době ředitel základní školy Bohuslav Nehybka. Ve stejném roce proběhly volby nového výboru a předsedy. Předsedou byl zvolen Antonín Teplý a hospodářem Karel Vejlupek, úkolem bylo zvýšit stav všech druhů zvěře. V péči o zvěř byla počínaje rokem 1970 rozvinuta bohatá spolková činnost v úseku péče a ochrany zvěře. Bylo vybudováno potřebné množství mysliveckých zařízení kolny pro uskladnění jadrných krmiv, seníků pro objemová krmiva, dále pak krmelců zásypů a pro lov spárkaté a škodné zvěře i dostatek kazatelen a posedů. V roce 1972 byla k honitbě Mikulovice přičleněna honitba Němčičky. Výměra honitby tak činila 1200 hektarů. V následujících letech se honitba rozrostla o Vevčice, Rudlice a část lesa "Chaloupky", dosahovala výměry 2300 hektarů. Myslivecké sdružení začalo vystupovat pod názvem "Koráb". Zvýšil se počet ulovené zvěře na 600 zajíců a 650 bažantů, loven byl i jelen evropský a prase divoké. Díky monokulturnímu hospodaření a chemizaci v zemědělství , nastal úbytek drobné zvěře a žádná opatření se nesetkala s úspěchem. V období roku 1974-1980, se sdružení výraznou měrou podílelo na výstavbě nového kulturního domu a mateřské školy v Mikulovicích. Snahou sdružení bylo nahradit úbytek bažanta jeho voliérovým odchovem. Přestože se do přírody vypustilo během 12 roků až několik tisícovek bažantů, úbytek se nepodařilo zastavit a v roce 1989 byl tento projekt ukončen. Sdružení začalo pořádat myslivecké plesy, které měly velký ohlas v širokém okolí a byly vždy hojně navštěvovány. Ten první pořádalo v roce 1981 a následovalo dalších 25 plesů, v současné době sdružení ples již nepořádá. V roce 1993 byl schválen nový zákon o myslivosti a výměra honitby, díky odloučení se vrátila na původních 1200 hektarů. Od roku 2006 je hospodářem sdružení Petr Auer a od roku 2008 je předsedou Lukáš Smrčka. V honitbě bylo uloveno v roce 2012 pouze 25 kusů drobné zvěře (20 zajíců a 5 bažantů).

Odchovna bažanta obecného a královského v Němčičkách
Odchovna bažanta obecného a královského v Němčičkách
Z leva Lukáš Smrčka (předseda) a Petr Auer (hospodář)
Z leva Lukáš Smrčka (předseda) a Petr Auer (hospodář)